Nasza misja

,,Nie zmuszaj dzieci do aktywności, lecz wyzwalaj ich aktywność.
Nie każ myśleć, lecz twórz warunki do myślenia.
Nie żądaj, lecz przekonaj. Pozwól dziecku pytać i powoli rozwijaj jego umysł tak, aby samo chciało wiedzieć”.

Janusz Korczak

W naszej szkole uczniowie realizując swoje talenty i biorąc aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych, czują się bezpiecznie i mają poczucie własnej wartości.

Nasza wizja

Jesteśmy szkołą, która:

 • Zapewnia poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa.
 • Pomaga uczniom w pełnym rozwoju ich talentów, pasji i zdolności.
 • Pozyskuje środki finansowe na stworzenie uczniom i nauczycielom jak najlepszych warunków pracy.
 • Dba o zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych.
 • Uczy korzystania z współczesnych środków komunikowania się i pozyskania informacji.
 • Przygotowuje uczniów do przyszłego życia.

Cele i zadania

 • Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz programu wychowawczo – profilaktycznego koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.
 • Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.
 • Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

Pomoc psychologiczna

 • Diagnozowanie środowiska ucznia.
 • Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
 • Rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.
 • Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami.
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
 • Wspieranie uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego
  kształcenia oraz udzielaniu informacji w tym zakresie.