Rada rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

Przewodnicząca: pani Barbara Rzadkowska

Zastępca: pani Katarzyna Soloch

Skarbnik: pani Bernadeta Neter

Sekretarz: pani Żaneta Konieczny

 

 
Numer konta bankowego, na który można dokonywać wpłat na komitet rodzicielski:
43 8448 0004 0037 9409 3000 0001

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawa prawna:

 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. nr 425, z późniejszymi zmianami) oraz § 3 Statutu Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach7

 

§ 1

 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach  jest reprezentantem ogółu  rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach.

 

§ 2

 Siedzibą Rady jest budynek szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach.

 

§ 3

 Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z: Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Organem Prowadzącym i Organem Nadzoru Pedagogicznego oraz innymi organizacjami i  instytucjami, wspierającymi realizację statutowych zadań Szkoły.

 

§ 4

 Podstawowe zasady działania Rady określa Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach.

 

§ 5

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny i kończy się w przeddzień odbycia pierwszego posiedzenia nowej Rady, nie dłużej jednak niż do 30 września nowego roku szkolnego.

 

ROZDZIAŁ II

WYBORY RAD ODDZIAŁOWYCH  I  RADY  RODZICÓW
§ 6

 Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach wybierają swoich przedstawicieli w radach oddziałowych w sposób następujący:

 

1)  W terminie ustalonym przez Dyrektora odbywają się we wrześniu każdego nowego       roku szkolnego pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach.

2) Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.

3) W wyborach, o których mowa w punkcie 2), jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

4) Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom rady oddziałowej.

 5) Do zadań wychowawcy należy:
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej
b) wybór Komisji Skrutacyjnej
c) przygotowanie we współpracy z rodzicami kart do głosowania
d) nadzorowanie przebiegu głosowania

 6) Wybory do Rad Oddziałowych i Rady Rodziców przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej i Rady Rodziców.

 7) Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

 8) Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają niezwłocznie ze swojego grona przewodniczącego rady oddziałowej, który jednocześnie jest przedstawicielem rady oddziałowej w radzie rodziców.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA RADY I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY

 

§ 7

 1. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym wybiera w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady, oraz w głosowaniu jawnym:

 –   zastępcę przewodniczącego,

 –   sekretarza rady,

 –   skarbnika rady,

 oraz 3 osobową Komisję Rewizyjną.
2.   Przewodniczący Rady organizuje pracę rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady, reprezentuje radę na zewnątrz.
3.   Zastępca przewodniczącego rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
4.   Sekretarz rady odpowiada za dokumentację rady i protokołowanie jej posiedzeń.
5. Skarbnik rady odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową funduszami  gromadzonymi przez radę.

 

§ 8

 1. Członkostwo w Radzie Rodziców lub Radzie Oddziałowej wygasa w przypadku:

 1) ukończenia szkoły przez dziecko, przy czym kończy się ono z dniem 31 sierpnia roku, w którym uczeń kończy szkołę,

 2) w związku z przeniesieniem dziecka do innej szkoły, z końcem miesiąca, w którym to przeniesienie nastąpiło,

 3) zrzeczenia się członkostwa.

 2. Wygaśnięcie członkostwa w przypadkach określonych w punktach 1) do 3) stwierdza    Rada Rodziców lub odpowiednia Rada Oddziałowa.

 3. Uzupełnienie składu Rady następuje w trybie określonym w § 6.

 

ROZDZIAŁ IV

 

CELE,  PRAWA  I  OBOWIĄZKI  CZŁONKÓW  RADY

 

§ 9

 1. Głównym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji Szkoły.

 2. Do zadań Rady należy w szczególnoŚci
1) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły,
2) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły
3) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły,
4) współpraca ze środowiskiem lokalnym,
5) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole,
6) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną,
7) tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze Szkołą.

 3. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 5, należy uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
1) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania  o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez  nauczycieli
2) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
3) uchwalanie Regulaminu Rady,
4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub  wychowania Szkoły,
5) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
6) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników.

 4. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu  prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 5. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 3 lit. a  lub b, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia  programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

§ 10

  1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

  2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków Rady, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.

  3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu rady oraz na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego.

§ 11
1. Przygotowanie i prowadzenie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego.
2. W posiedzeniach rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
3. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest, co najmniej połowa członków Rady.
4. Posiedzenia Rady są protokołowane.
5. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie jawne. Uchwałę uznaje się za przyjętą, jeżeli zostaje przegłosowana zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.


ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY

§ 12

Rada Rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

 § 13

 Wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Oddziałowa rodziców, Samorząd Uczniowski. Wnioski mogą być załatwiane pozytywnie w miarę posiadanych środków.

 § 14

 1. Rada posiada rachunek bankowy.

 2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby:     Przewodniczącego Rady i Skarbnika.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 15

  1. Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą nastąpić w trybie jego uchwalenia

  2. Rada Rodziców używa pieczątki o treści: RADA Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 w Ćwiklicach.

  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

 

 

Ćwiklice, dnia 2 października 2007 r.                          Przewodniczący Rady Rodziców

 

 

 

Następny

Komentarze są wyłączone